SAP Activate metodika

Pro řízení implementačních projektů využíváme metodiky, vyvinuté a doporučované společností SAP. Aktuálně se jedná o SAP Activate, která poskytuje více, než jen metodiku pro vedení projektu.

SAP Activate je prostředí, které obsahuje tři základní komponenty:

 • SAP Best Practices
 • Guided Configurations
 • SAP Activate Methodology

Tato tři prostředí společně pomáhají vedoucím projektu, konzultantům a klíčovým uživatelům zákazníka porozumět řešení SAP, které bude/je implementováno.

SAP Best Practices

Přednastavené obchodní procesy a scénáře, které jsou optimalizované pro provoz v S/4HANA, jsou dokumentované a dostupné v Best Practice Explorer. Explorer se skládá z osvědčených postupů pro zprovoznění, integraci, migraci a rozšiřitelnost stávající procesů na vlastní procesy zákazníka. Best Practice Explorer poskytuje konzultantům a zákazníkům postupy napříč společností ve formě toků obchodních procesů, rolí a odpovědností a standardních testovacích skriptů (ty také fungují jako uživatelská příručka).

Guided Configurations

Guided configurations (Řízené konfigurace) konzultantům a zákazníkům usnadňují konfiguraci systému SAP. V rámci standardizaci osvědčených postupů napříč odvětvími SAP poskytuje standardní konfigurace, které lze použít ke zprovoznění obchodních procesů a konfiguraci uživatelského prostředí. Takto nastavené procesy také garantují snadný přechod na nové verze.

SAP S/4HANA Cloud přichází každé čtvrtletí s novými funkcemi a vlastnostmi pro Public Cloud/Multi-tenant Edition. Edice Private Cloud/Single-tenant SAP S/4HANA Cloud přichází s 1 volitelným a 1 povinným upgradem ročně. SAP S/4HANA dodávaný on-premise dostává k dispozici každoroční volitelný upgrade.

Vzhledem k tomu, že upgrade je pro cloudové varianty SAP S/4HANA častější ve srovnání s on-premise, je velmi důležité používat v tomto prostředí nástroje pro řízenou konfiguraci poskytované společností SAP.

Metodika SAP Activate

SAP Activate Methodology je metodika implementace projektů, která se používá k implementaci inovací a řešení SAP. Metodika SAP Activate je postavená na agilní metodě, využívá iterativní přístup k neustálému zlepšování a poskytování řešení za účelem zvýšení kvality a dosažení úspěchu projektu. K dispozici jsou verze SAP Activate pro 15+ řešení (S/4HANA cloud, Success factors, Data warehouse cloud, Service cloud, Transition to S/4HANA, ...).

Metodika SAP activate má 6 základních fází

 • Discover
  • Ve fázi Discover zákazník začíná hledat správné řešení mezi produkty SAP ke zmapování jeho požadavků. Během této fáze mohou zákazníci požádat o bezplatnou zkušební verzi, pokud je to možné, a sami si je vyzkoušet a ověřit vlastnosti a funkce daného řešení. Na konci této fáze se zákazníci dopracují ideálně k rozhodnutí, který produkt pokrývá jejich požadavky.
 • Prepare
  • Fáze Prepare je zajišťuje všechna plánování a přípravu. Je poskytnutý systém (produkty). Jsou identifikovány klíčové zdroje ze strany dodavatele a zákazníka. Na straně zákazníka jsou identifikováni vlastníci podnikových procesů, kteří konzultantům předávají požadavky. Je dokončen projektový plán na první  úrovni spolu s rolemi a odpovědnostmi a se jmenováním projektového týmu, procedurou řízení projektu a eskalační maticí a projekt je připraven ke spuštění.

   Pro implementace v cloud se během této fáze již shromáždila počáteční úroveň požadavků, kdy vlastníci podnikových procesů vyplnili dotazník Business-Driven Configuration Assessment. Jedná se o snadno dostupný dokument pro projektový tým, kterýlze použít k urychlení dodávky projektu. Na základě odpovědí získaných z hodnocení musí konzultanti naplánovat další fázi SAP Activate Methodology – fázi Explore.

 • Explore
  • Ve fázi Explore zákazníci a konzultanti spolupracují na dosažení prvního výsledku – odsouhlasení obchodního procesu, který bude v dalších krocích nastavený v novém systému SAP.

   • Pro Public cloud edici: Probíhá "Fit-to-standard analýza" - vlastníkovi procesu je představený obchodní proces SAP Best Practice. Konzultanti nejprve zobrazí vývojový diagram obchodního procesu a později spustí jeho demo pomocí systému, který byl pro tento účel nachystaný. Projektový tým následně analyzuje, jak společnost zákazníka může namapovat své podnikání na sadu best practice postupů.

   • Pro on-premise SAP S/4HANA a privátní cloud SAP S/4HANA existuje další relace „Fit-to-Gap analýza“, v rámci které jsou identifikovány požadované rozdíly oproti best practice procesu, tím mohou být splněny další požadavky zákazníka. Tyto požadavky jsou zaznamenány a později mapovány do systému SAP na základě jejich proveditelnosti.

    SAP Activate přináší řadu pomůcek pro projektové práce - např. standardní šablony migrace, které v kombinaci s migračním kokpitem pomáhají zrychlit přípravu dat, časově velmi náročnou část projektu.

    Dostupnost best-practice procesů pro zákazníka v brzkých fázích projektu velmi pomáhá pochopení procesu a praktické seznamování se s prací se systémem. Mimo jiné to pomáhá pro snadnější UAT v další fázi projektu.

    Všechny požadavky zákazníka, pokud jde o další objekty WRICEF – Workflows, Reports, Integrations, Conversions, Enhancements and Forms, spolu s konfiguračními hodnotami jsou zaznamenány v dokumentu Backlog. Tato evidence odsouhlasených úprav obsahuje všechny požadavky specifické pro zákazníka, upravené v systému SAP. Konzultanti pak stanoví priority podle proveditelnosti, obtížnosti a důležitosti a naplánují sprinty pro fázi realizace, kde je primárním cílem uzavřít každou z položek Backlogu jednu po druhé.

 • Realise
  • Na základě odsouhlasení výstupů z fáze Explore začne projektový tým pracovat na konfigurování systému SAP podle dokumentu Backlog. K tomu dochází v krocích, kdy projektový tým pracuje na základě několika sprintů, do kterých rozdělil nastavování dle Backlogu. V této fázi jsou konzultanti v pravidelném kontaktu s vlastníky procesů, aby jim předvedli systém SAP, který nastavují.

   Probíhá také nastavení systému oprávnění, pro který využíváme standardní připravené role.

  • Testování proběhne postupně jako Unit Testing (funkční testování), String Testing (detailnější funkční test pro vývoj), Integration Testing (integrační test) a User Acceptance Testing (průchod procesem podle scénáře - většinou spojený s integračním testem). Provádí se také testování migrace dat, aby se potvrdilo, že data jsou připravena k importu.

  • Připraven je také cut-over plán s detailními kroky pro přechod do produktivního provozu, který definuje a plánuje všechny potřebné činnosti, jako školení, migraci, postupné zakládání dokladů v novém systému, odpojování původních systémů a organizační kroky související se změnou.
 • Deploy

  • Přechod do produktivního provozu probíhá podle definovaného cut-over plánu. V rámci přechodu do produkce probíhá zvýšená podpora po definovanou dobu.

 • Run

  • Produktivní provoz je podporován na záhladě dohodnutých pravidel. V rámci něho jsou postupně realizovány další rozvojové kroky, zavádí se další řešení a aktualizují se nové verze systému.

Odkazy

Podrobnější informace je vhodné hledat na originálním zdroji společnosti SAP:

SAP Roadmap Viewer – https://go.support.sap.com/roadmapviewer/ 
SAP Best Practice Explorer – https://rapid.sap.com/bp/
SAP Activate JAM Community – http://bit.ly/SAPActivate