Plánování a řízení výroby

Pro výrobní společnosti je k dispozici integrovaná komponenta plánování a řízení výroby včetně nástroje pro pokročilé plánování.


Typy výrob

Při implementaci systému výroby u našich zákazníků jsme úspěšně realizovali projekty v řadě odvětví. Jednotlivé typy výrob je možné na jednom systému provozovat společně, což ocení zejména zákazníci ve skupině firem, provozované na centrálním řešení.

 • Procesní výroba – potravinářská výroba, chemická výroba a papírenský průmysl
 • Zakázková výroba – spotřební průmysl a strojírenský průmysl
 • Konfigurátor variant - zakázková výroba ve strojírenství, spotřebním průmyslu
 • Hromadná výroba - strojírenský průmysl, potravinářství
 • Kanban - strojírenský průmysl

Plánování kapacit

Nástroj plánování kapacit v SAP slouží k plánování zdrojů v podniku z různých pohledů a tyto pohledy lze pružně modifikovat. Kapacita je chápaní jako zdroj, jehož nabídka se plánuje v závislosti na čase. Plánováni kapacit se dělí na dvě oblasti, a to na vyhodnocování a vyrovnání kapacit. Podkladem pro proces plánování jsou nabídky a potřeby kapacit. Nabídka kapacit se definuje na pracovištích a udává, jaký výkon poskytuje pracoviště za časovou jednotku. Potřeba kapacit vychází mj. z plánovaných a výrobních zakázek, a udává, kolik výkonu spotřebuje zakázka za časový úsek.
Ve vyhodnocování kapacit je pak možné určit nabídky a potřeby kapacit a následně je mezi sebou porovnávat. Vyrovnání kapacit řeší optimální využití zdrojů (popř. jejich výběr), tj. vyrovnání přetížených a nevyužitých kapacit pracovišť dle strategií vyrovnání kapacit jejich a parametrů.

Pro plánování s optimalizací dle stanovených parametrů máme v S/4HANA k dispozici řešení SAP PP/DS (pokročilé plánování), které je provozováno na společném systému S/4HANA s ostatními aplikacemi.

V našich řešeních využíváme řešení plánovacích tabulí, které jsou připraveny často podle konkrétních požadavků tak, aby na jedné obrazovce obsahovaly maximální množství informací a odkazů. Základní proces plánování ale držíme ve standardní podobě. 

Konfigurátor variant

Požadavek trhu na variantnost výrobků, které se liší jen v několika parametrech (barva, velikost, potisk, ...), produkuje za standardních okolností v systému velké množství kmenových záznamů výrobků. Pokud je třeba pro každou vyráběnou variantu udržovat vlastní číslo hotového výrobku, vzniká pro uživatele ale i správu systému opravdový problém často ve formě stovek až tisíců kmenových záznamů. Ty je pak třeba v okamžiku změny jednoho parametru (vstupní surovina, změna v kusovníku, postupu...) nějakým mechanismem měnit.

Řešení uvedené situace přináší konfigurátor variant, který je k dispozici ve standardním systému SAP S/4HANA. Jeho princip spočívá v konfigurování finálního výrobku na úrovni zakázky prodej - dochází k úzké integraci procesů výroby a prodeje. V tu chvíli také probíhá aktuální kontrola disponibility k požadovanému termínu a zakázka je převedena do výrobního plánu. Řešení lze nasadit v průběhu nové implementace i zakomponovat do produktivního provozu.

Přínosy řešení

 • Efektivní a ekonomické uložení kmenových dat výroby a práce s nimi
 • Možnost specifikace vlastností výrobků z úrovně pořízení odbytové zakázky
 • Kmenová data pro založení výrobních (procesních) zakázek se dynamicky generují na základě specifikace odbytu
 • Možnost z úrovně odbytové zakázky definovat prvky, které nebudou mít přímý vliv na kmenová data, ale budou sloužit pouze jako informace pro výrobu
 • Číslo jako identifikační prvek materiálu je rovnocenně nahrazeno definicí vlastností v atributech materiálu

Kanban

Jednou z metod zavádění štíhlé výroby je použití metodiky KANBAN. Kanban představuje postup pro řízení výroby a toku materiálu, který je založen na zpětném zřetězení operací ve výrobě. Doplnění (výroba) daného materiálu je s kanbanem zahájena teprve tehdy, když některý stupeň výroby daný materiál skutečně potřebuje. Cílem je, aby výroba sama řídila výrobní proces a potřeba manuálního účtování byla co možná nejvíc redukována. Výsledkem tohoto způsobu řízení výrobou je zkrácení průběžné doby a redukce zásob.

Typický způsob řízení výroby: impuls pro dodání materiálu je s kanbanem vyvolán například tím, že pracoviště, které potřebuje materiál, pošle „kartu“ pracovišti, které materiál vyrábí. Karta popisuje, který materiál a v jakém množství je třeba kam dodat. Typickou vlastností kanbanu je maximální automatizace předávání dat o opakovaném pořizování materiálu (např. užití čárového kódu).

Smysluplné využití metodiky kanban shledáváme v případě, že:

 • Je přibližně konstantní spotřeba kanbanových dílů během období, které je delší než doba doplnění kanbanu
 • Zdroj by měl být schopen v relativně krátké době vyrobit mnoho malých dávek – k tomu se musí zkrátit na minimum přípravné časy ve výrobě a musí být zvýšena spolehlivost výroby.

Řízení výroby

V našich řešeních využíváme standardních procesů SAP pro řízení výroby, které zahrnují celý životní cyklus výrobní zakázky:

 • požadavek na zakázku
 • konverze na výrobní zakázku
 • kontroly disponibility (komponent, přípravků, nástrojů, kapacit)
 • otevření, uvolnění zakázky
 • tisk výrobní dokumentace
 • odvádění výroby (zpětná hlášení) - s využitím našeho řešení pro terminály čárového kódu
 • spotřeba materiálu
 • příjem materiálu na sklad 
 • řízení statusu zakázky
 • zúčtování zakázky
 • uzavření zakázky